Wegenlegger en onderhoud wegen

Onderhoud wegen
Regelmatig voeren we onderhoud uit aan onze wegen. In de bijlage hieronder vind je een pklanning van de werkzaamheden. Ook op onze Facebookpagina houden we je op de hoogte.

Wegenlegger
Een wegenlegger toont van de openbare wegen en paden buiten de bebouwde kom en de wegen binnen de kom richting NS stations, hoe de verantwoordelijkheid voor deze wegen is georganiseerd. Op de wegenlegger staat per weg vermeld wie de weg moet onderhouden en welke beperkingen er eventueel zijn aan het gebruik van de weg. Ook worden de kenmerken zoals lengte, breedte, aanwezige kunstwerken (bijvoorbeeld duikers) van elke weg beschreven en er een opgave van de onderhoudsplichtigen van de wegen en kunstwerken.

Aanpak

Onderhoud wegen
Het overzicht van de wegwerkzaamheden geeft weer wanneer het onderhoud uitgevoerd, waar het uitgevoerd wordt en wat er uitgevoerd wordt. Het overizcht bestaat uit 2 documenten: de planning en de de overzichtskaart. Op de overzichtskaart staat de locaties aangegeven waaraan onderhoud wordt verricht. Daar staan nummers bij. Op de planning vind je die cijfers terug en zie je wanneer het onderhoud uitgevoerd wordt. 
In sommige gevallen is het nodig om de wegen tijdelijk af te sluiten. Dit geven we tijdig met borden weer. 

Wegenlegger
De vastgestelde wegenlegger bestaat uit de beschrijving per wegvak en een kaart.

Bijzonderheden

Wegenlegger voorkomt langdurig juridisch getouwtrek
De wetgeving in ons land zorgt ervoor dat alles in de juiste banen wordt geleid. Voor het regelen van de aansprakelijkheid op de openbare weg kennen we de Wegenwet. Via de wegenlegger is vastgesteld welke wegen openbaar zijn. Daarnaast is in de wegenlegger vastgelegd wie de onderhoudsplicht van de openbare weg met de daarin gelegen kunstwerken heeft en welke instantie toezicht houdt op de uitvoering van de onderhoudsplicht. Op basis van de Wegenwet is elke gemeente in Nederland verplicht te beschikken over een wegenlegger.

De volgende wegen worden in de wegenlegger beschreven:

  • Alle buiten de bebouwde kommen gelegen wegen
  • Van wegen welke binnen en deels buiten de bebouwde kommen liggen, wordt ook het binnen de kom gelegen deel op de legger gebracht, indien er voor zover dat deel niet door de gemeente wordt onderhouden
  • Toegangswegen naar stations (binnen en buiten de bebouwde kom)

Juridisch document
De wegenlegger is een belangrijk juridisch document met gerechtelijke bewijskracht. Alle informatie over de openbare wegen buiten de bebouwde kom staan beschreven in de wegenlegger. Andere wetten en verordeningen hebben betrekking tot dezelfde openbare weg. Door de wegenlegger kan langdurig juridisch getouwtrek worden voorkomen. Burgers binnen een gemeente hebben recht op inzage in de wegenlegger van de gemeente.

De actuele komgrenzen, welke door de raad in 2011 zijn vastgesteld, hebben als basis gediend voor deze wegenlegger Olst-Wijhe 2013-2023. Er is rekening gehouden met het in november 2012 door de Dienst Landelijk Gebied vastgestelde inrichtingsplan Olst-Wesepe. Gelijktijdig met het actualiseren van de wegenlegger is deze tevens gedigitaliseerd.

Contact

Heb je vragen over de wegenlegger of over het onderhoud aan de wegen?

Wet- en regelgeving