Modder op de weg

Landbouwers, loonwerkers en transporteurs moeten de oogst via de openbare weg vervoeren, hierdoor kan er modder op de weg achterblijven. Door modder op de weg kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Dit in combinatie met natte weersomstandigheden levert gladde wegen op met alle risico's van dien.

Aanpak

Op de website van LTO kunt u als landbouwer, loonwerker of transporteur: Modderborden bestellen.

Zet voor aanvang van de werkzaamheden modderborden neer, om andere weggebruikers te wijzen op mogelijk gevaar. Plaats de borden ongeveer 75 meter tevoren (in beide richtingen), op veilige afstand van de rijbaan. Het plaatsen van deze borden ontheft u niet van aansprakelijkheid. Zodra de weg weer schoon is, kunt u de borden direct verwijderen (het onnodig laten staan van de borden doet afbreuk aan het effect ervan!). Bevestig de borden aan palen, zodat het bord goed zichtbaar is: de borden moeten 2 meter uit de kantverharding worden geplaatst, waarbij de onderkant van het bord bij voorkeur circa 1,20 meter boven het maaiveld staat.

Handhaving
Bij constatering van een verkeersonveilige situatie door vervuiling van de openbare weg zal de veroorzaker gewaarschuwd worden. Worden er dan vervolgens door de vervuiler geen of onvoldoende maatregelen getroffen, dan kan er door Politie verbaliserend worden opgetreden.

Ziet u een gevaarlijke situatie en is het noodzakelijk dat wij direct actie ondernemen?
Geef uw melding telefonisch aan ons door via telefoonnummer 14 0570. Ga voor contactgegevens buiten kantoortijden naar onze openingstijden.

Voorwaarden

Bent u landbouwer, loonwerker, aannemer of transporteur?

  • Plaats waarschuwingsborden (‘modderborden’) als er door werkzaamheden mogelijk modder op de weg kan komen.
  • Houdt tijdens werkzaamheden het wegdek zoveel mogelijk schoon.
  • Licht 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden de wegbeheerder in. U kunt hiervoor contact opnemen met het klantcontactcentrum.
  • Laat na afronding van uw werkzaamheden het wegdek schoon achter. Indien nodig zelfs schoongespoten (art. 5 Wegenverkeerswet).
  • Verwijder de waarschuwingsborden (modderborden) na afronding van uw werkzaamheden en licht de wegbeheerder hierover in.

Bent u wegebruiker?

  • Passeer werkzaamheden stapvoets.
  • Houdt op voorhand rekening met mogelijke vervuiling van het wegdek en pas uw snelheid hierop aan.

Bijzonderheden

Aansprakelijkheid
Strikt genomen mag de weg niet worden bevuild. Verontreiniging van het wegdek kan gevaarlijke situaties veroorzaken, waardoor ongevallen kunnen ontstaan. De praktijk leert echter dat enige vervuiling niet altijd te voorkomen is. Wel kan van de landbouwer die de weg vervuilt, worden verwacht dat hij de wegbeheerder hierover vroegtijdig informeert. Verder dient hij de weggebruikers hiervoor te waarschuwen en ervoor te zorgen dat de weg tijdens en direct na de vervuilende activiteit wordt schoongemaakt.

Contact

Op de website van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel leest u meer over Modder op de weg. Op de website van LTO kunt u als landbouwer, loonwerker of transporteur: Modderborden bestellen.

Hebt u vragen over modder op de weg?