Kwijtschelding belastingen en heffingen

Heeft u een laag inkomen en kunt u daardoor de belastingen en heffingen niet betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat u de aanslag van de Regionale Belastingsamenwerking (gedeeltelijk) niet hoeft te betalen. De gemeente verleent geen kwijtschelding meer voor de aanslag van het waterschap (GBLT).

Aanpak

Voor kwijtschelding van belastingen en heffingen van de Regionale Belastingsamenwerking, vult u het aanvraagformulier volledig in. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u met alle gevraagde gegevens naar:

Regionale Belastingsamenwerking
T.a.v. DOWR/Vorderingen
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Aan de balie regelen
U kunt kwijtschelding ook aanvragen bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in in het Holstohus.

Hoe verloopt de aanvraag?
De Regionale Belastingsamenwerking behandelt uw aanvraag. U ontvangt per post  een ontvangstbevestiging zodra uw aanvraag is geregistreerd. De aanslag wordt daarna automatisch geblokkeerd, zodat er geen geld wordt ingevorderd. Hierover krijgt u geen bericht. Van de Regionale Belastingsamenwerking ontvangt u een beschikking over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag.

Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? Dan staat in de beschikking of het gaat om een gedeelte of de gehele aanslag. Voor bepaalde belastingen kunt u maar voor een deel kwijtschelding krijgen. Het gedeelte waarover geen kwijtschelding wordt verleend, moet u eerst betalen. Pas na deze betaling ontvangt u de definitieve kwijtschelding voor de rest van de aanslag.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan staat op de beschikking de reden van afwijzing vermeld. U moet dan de aanslag betalen.

Wat heeft u nodig?
Gegevens over:

 • De hoogte van uw inkomen.
 • Bankafschriften en het saldo van uw lopende rekening over de hele maand die vooraf gaat aan uw aanvraag.
 • Bankafschriften en het saldo van uw spaarrekening over de hele maand die vooraf gaat aan uw aanvraag.
 • Heeft u een partner, dan ook een overzicht van het inkomen van uw partner.
 • Gegevens over uw hypotheek.
 • Gegevens over eventueel ontvangen of betaalde alimentatie en onderhoudsbijdrage.
 • De hoogte van uw premie ziektekostenverzekering.
 • De voorschotbeschikking Toeslagen.
 • De schuld aan de belastingdienst en de aflossingen hierop.
 • Uw huurspecificatie.
 • Het kenteken van uw auto.
 • De beschikking van uw heffingskorting(en) en belastingteruggaven.

Bewijslast
Alles wat u op het formulier invult (met uitzondering van uw personalia), moet u kunnen bewijzen. Zo moet de hoogte van uw inkomen blijken uit (een kopie van) uw loon- of uitkeringsspecificatie, de saldi van uw bankrekeningen uit (kopieën van) uw bankafschriften. Wanneer de gemeente uw formulier niet kan controleren, wordt uw aanvraag afgewezen.

Termijn

Kwijtschelding
Kwijtschelding van belastingen en heffingen vraagt u aan binnen 3 maanden na de (laatste) betaling.

 • Nadat u de belastingaanslag heeft ontvangen, vraagt u de kwijtschelding zo snel mogelijk aan.
 • Heeft u de aanslag al betaald, dan kunt u binnen 3 maanden na de (laatste) betaling kwijtschelding aanvragen. Wordt de kwijtschelding toegekend, dan ontvangt u het teveel betaalde bedrag terug.
 • U hoeft de belastingaanslagen pas te betalende nadat u bericht krijgt over de afwijzing van uw aanvraag tot kwijtschelding.

Betalingsregeling en/ of uitstel van betaling
Een betalingsregeling en/of uitstel van betaling vraagt u aan voor de laatste vervaldag van de aanslag.

Voorwaarden

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen. Bij de toets van uw aanvraag om kwijtschelding worden wettelijke normbedragen gebruikt. Wanneer u vraagt om kwijtschelding, dan worden uw inkomensgegevens vergeleken met de wettelijke normbedragen. Daarnaast gelden onderstaande voorwaarden:

 • De aanslag gemeentelijke belastingen staat op uw naam.
 • U heeft geen overwaarde op een eigen woning.
 • U bezit geen motorvoertuig(en) die meer waard is (zijn) dan € 2.269, tenzij u kunt aantonen dat uw motorvoertuig onmisbaar is vanwege ziekte, invaliditeit of werk;
 • komt het totale saldo op alle bank- en spaarrekeningen boven een bepaald bedrag uit? Dan wordt uw verzoek afgewezen. Dit bedrag berekenen wij als volgt: het maandinkomen waar u volgens de Participatiewet recht op zou hebben + de rekenhuur van 1 maand min de wooncomponent + de ziektekostenpremie van 1 maand min de normpremie (Uitvoeringsregeling invorderingsweg 1990, afd 2, art. 12 d).
 • Dat betekent in het algemeen: € 1.700 voor alleenstaanden; € 2.200 voor alleenstaande ouders; € 2.400 voor gehuwden en samenwonenden; € 2.200 voor studenten + één van bovenstaande punten; en € 2.269 voor ouderen geboren voor 1-1-1935 + één van bovenstaande punten. 

Geen kwijtschelding
U krijgt geen kwijtschelding als u voldoende betalingscapaciteit heeft. Ook krijgt u geen kwijtschelding als u vermogen heeft. De wetgever gaat er dan vanuit dat u de aanslag kunt betalen. Bovendien krijgt u ook geen kwijtschelding als:

 • U het kwijtscheldingsformulier niet volledig of onjuist heeft ingevuld.
 • U de aanvullende informatie niet levert die bij het kwijtscheldingsformulier is gevraagd.
 • U onjuiste gegevens heeft aangeleverd.
 • Er vermoeden bestaat dat er onwil is om te betalen.
 • Het feit dat u niet kunt betalen, aan uzelf is te wijten.
 • Er binnen korte tijd wijzigingen in uw financiële situatie worden verwacht.
 • Er sprake is van sterk wisselende inkomens.

Betalingsregeling
Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding, maar heeft u tijdelijk onvoldoende geld? Dan kunt u in aanmerking komen voor een betalingsregeling.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing over uw kwijtschelding? Dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen 10 dagen na de datum van de bekendmaking. In uw bezwaarschrift moet u vermelden/meesturen:

 • Uw naam en adres.
 • De datum.
 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt.
 • Zo mogelijk een kopie van dit besluit.
 • Reden van uw bezwaar.
 • Uw handtekening.

U stuurt uw (ingescande) bezwaar naar 
Regionale Belastingsamenwerking
T.a.v. DOWR/Vorderingen
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Bijzonderheden

Waarvoor kunt u in 2021 kwijtschelding aanvragen?

Belasting Kwijtschelding
Onroerende zaakbelasting Nee
Rioolrecht Ja
Afvalstoffeheffing basistarief Ja
Variabel tarief per aanbieding Nee

Kwijtschelding waterschapsbelastingen (GBLT)Andere regelingen bij laag inkomen
Kwijtschelding is 1 van de regelingen die de gemeente Olst-Wijhe heeft om mensen met een laag inkomen te helpen. Op de pagina laag inkomen leest u welke regelingen er nog meer zijn.

U kunt niet meer met 1 formulier kwijtschelding aanvragen voor de belastingen van de Regionale Belastingsamenwerking en de waterschapsbelastingen van GBLT. Kwijtschelding voor de aanslag van GBLT vraagt u aan via www.gblt.nl/kwijtschelding

Contact

Heeft u vragen over uw kwijtschelding? 

Meer informatie