Belasting, betalingsregeling

Wanneer u uw belasting niet op tijd kunt betalen, dan kunt u bij de Regionale Belastingsamenwerking een betalingsregeling of uitstel van betaling aanvragen. Bij een betalingsregeling betaalt u de belastingen in termijnen.

Aanpak

Beëindiging samenwerking GBLT
De Regionale Belastingsamenwerking en het waterschap GBLT beëindigen per 1 januari 2017 de samenwerking op het gebied van kwijtschelding. U kunt daardoor niet meer met 1 formulier kwijtschelding aanvragen voor de belastingen van de Regionale Belastingsamenwerking en de waterschapsbelastingen van GBLT. Kwijtschelding voor de aanslag van GBLT kunt u aanvragen via de website van GBLT

Schriftelijk regelen
Voor kwijtschelding van belastingen en heffingen van de Regionale Belastingsamenwerking, vult u het aanvraagformulier volledig in. Zet uw handtekening op het formulier. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u met alle gevraagde gegevens naar:

Regionale Belastingsamenwerking
T.a.v. DOWR/Vorderingen
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Aan de balie regelen
U kunt ook een betalingsregeling aanvragen bij de balies van ons klantcontactcentrum in het gemeentehuis en in het Holstohus.

Hoe verloopt de aanvraag?
De Regionale Belastingsamenwerking behandelt uw aanvraag. U ontvangt per post een ontvangstbevestiging zodra uw aanvraag is geregistreerd. De aanslag wordt daarna automatisch geblokkeerd, zodat er geen geld wordt ingevorderd. Hierover krijgt u geen bericht. Van de Regionale Belastingsamenwerking ontvangt u een beschikking over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag.

Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? Dan staat in de beschikking of het gaat om een gedeelte of de gehele aanslag. Voor bepaalde belastingen kunt u maar voor een deel kwijtschelding krijgen. Het gedeelte waarover geen kwijtschelding wordt verleend, moet u eerst betalen. Pas na deze betaling ontvangt u de definitieve kwijtschelding voor de rest van de aanslag.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan staat op de beschikking de reden van afwijzing vermeld. U moet dan de aanslag betalen.

Wat hebt u nodig?
Gegevens over:

 • de hoogte van uw inkomen;
 • bankafschriften en het saldo van uw lopende rekening over de hele maand die vooraf gaat aan uw aanvraag;
 • bankafschriften en het saldo van uw spaarrekening over de hele maand die vooraf gaat aan uw aanvraag;
 • hebt u een partner, dan ook een overzicht van het inkomen van uw partner;
 • gegevens over uw hypotheek;
 • gegevens over eventueel ontvangen of betaalde alimentatie en onderhoudsbijdrage;
 • de hoogte van uw premie ziektekostenverzekering;
 • de voorschotbeschikking Toeslagen;
 • de schuld aan de belastingdienst en de aflossingen hierop;
 • uw huurspecificatie;
 • het kenteken van uw auto;
 • de beschikking van uw heffingskorting(en) en belastingteruggaven.

Bewijslast
Alles wat u op het formulier invult (met uitzondering van uw personalia), moet u kunnen bewijzen. Zo moet de hoogte van uw inkomen blijken uit (een kopie van) uw loon- of uitkeringsspecificatie, de saldi van uw bankrekeningen uit (kopieën van) uw bankafschriften. Wanneer de gemeente uw formulier niet kan controleren, wordt uw aanvraag afgewezen.

Termijn

Betalingsregeling en/of uitstel van betaling
Een betalingsregeling en/of uitstel van betaling vraagt u aan voor de laatste vervaldag van de aanslag.

Kwijtschelding
Kwijtschelding van belastingen en heffingen vraagt u aan binnen 3 maanden na de (laatste) betaling.

Voorwaarden

Niet voor alle belastingen is een betalingsregeling of uitstel van betaling mogelijk. Voor meer informatie belt u naar telefoonnummer (0570) 69 33 50.

Het krijgen van een betalingsregeling of uitstel van betaling is afhankelijk van uw financiële positie. Die bepaalt tevens de vorm van de betalingsregeling of uitstel en onder welke condities u de regeling krijgt. U moet wel voor de laatste vervaldag van de aanslag uw verzoek hebben ingediend bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Schuldsanering
Hebt u schuldsanering aangevraagd? Dan hoeft u geen uitstel van betaling aan te vragen. De Regionale Belastingsamenwerking krijgt hierover bericht van uw bewindvoerder en/of het Budget Adviesbureau Deventer (BAD).

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing over uw betalingsregeling of uitstel van betaling? Dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen 10 dagen na de datum van de bekendmaking. In uw bezwaarschrift moet u vermelden/meesturen:

 • uw naam en adres
 • de datum
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • zo mogelijk een kopie van dit besluit
 • reden van uw bezwaar
 • uw handtekening

U stuurt uw (ingescande) bezwaar naar kwijtschelding@dowr.nl.

Bijzonderheden

Uw aanslag gemeentelijke belastingen kunt u ook betalen via automatische incasso. U betaalt dan automatisch in meerdere termijnen.

Contact

Hebt u vragen over een betalingsregeling?